PODMÍNKY PRO ÚČAST DRUŽSTEV V PLMK

 

Základní podmínkou pro registraci v PLMK je, že každý hráč souhlasí s uveřejněním své fotografie, měsíce a roku narození a případnou registrací v některém z klubů sdružených ve FAČR.
Všichni hráči hrající malou kopanou, jsou si vědomi toho, že tato soutěž není nikde registrovaná a že ji hrají na vlastní nebezpečí, bez nároku na jakoukoliv kompenzaci při zranění nebo jiné újmě, aniž by si sjednali vlastní pojištění. Doporučený věk pro registraci do týmu PLMK je min. 16 let.
 

1.    Každé mužstvo si musí zajistit vlastní hřiště s vybavením dle herních pravidel PLMK. Každý tým si zvolí hřiště, hrací den a hodinu před zahájením ligy. Tento stav je povinen dodržovat po celý průběh sezóny. Hřiště, hrací čas, barva dresů a veškeré kontaktní údaje o týmu musí být vždy nahlášeny do 5.7. v dané sezóně. Změnu povolí jen vedoucí ligy v případě nezbytně nutném a to na základě zaplacení technického poplatku 200,- Kč. Stejně tak bude tým muset zaplatit technický poplatek, pokud tyto údaje včas nenahlásí. Důvod je jednoduchý, potřebuji co nejdříve udělat rozlosování z důvodů dovolených, popř. vlastních aktivit a jestliže už je to jednou hotovo a vloženo, špatně se to předělává a navíc to musím předělat všude, kde je nějakým záznam o daném týmu, takže je to zbytečné a zdlouhavá práce, které se dá určitě předejít.

Od soutěžního ročníku 2016/17 je zakázáno hrát na asfaltových či betonových hřištích.

 

2. Startovné na další ročník činí 1 000,- Kč a musí být zaplaceno nejpozději do ukončení posledního kola právě hraného ročníku. Od tohoto termínu do 5.7. se startovné zvyšuje o 200,- Kč. Pokud mužstvo nezaplatí ani do tohoto termínu, bude ze soutěže vyřazeno. Pokud se mužstvo z jakéhokoliv důvodu nezúčastní daného ročníku, startovné se nevrací. Poplatek za vystavení registračního průkazu nebo za přestup do jiného mužstva  a při ztrátě registračního průkazu je 50,- Kč. Částka získaná ze startovného bude použita na následující vyhodnocení:

2. až 3. liga:

               1.místo - 3 500,- Kč  

               2.místo - 2 000,- Kč     

               3.místo - 1 500,- Kč                                     

               4.místo - 1 000,- Kč    

 4.. liga:

               1.místo - 2500,- Kč  

               2.místo - 1 000,- Kč     

               3.místo -  500,- Kč                                     

                      

 !!! Odměny nevyzvednuté do 10.7. v daném ročníku propadají !!!

 

3. Výstroj hráčů se řídí pravidly PLMK. Jako obuv jsou povoleny gumotextilní kopačky a lisovky. Hostující mužstvo se podřizuje ve volbě dresů domácím. Námitky proti výstroji hráče se uplatňují v době, kdy hráč nastupuje na hrací plochu. Jakékoli pozdější námitky nebo protesty uplatněné po zápase jsou bezpředmětné.

 

4. Hracími dny jsou sobota a neděle, po dohodě kapitánů i jiný den. Při okolnostech, ovlivňujících regulérnost utkání, může být toto odloženo na jiný termín. Změnu je nutno nahlásit soupeři nejpozději před kolem předcházejícím (toto neplatí jde-li o neregulérnost vzniklou terénem nebo počasím). Taktéž je nutno tuto změnu nahlásit vedoucímu ligy ve stejném termínu a soupeř musí nový termín potvrdit. Takto odložit utkání je povoleno pouze 1x v podzimní části a 1x v jarní části, přičemž nesmí mít družstvo současně odloženo už jiné utkání. Utkání odložená díky nerugulérnosti hřiště se do tohoto stavu nepočítají. Odložený zápas musí být odehrán, pokud se týmy nedohodnou jinak, nejpozději do 2 týdnů od původního termínu, přičemž, pokud se obě mužstva nedohodnou, hracím dnem je poslední pátek před vypršením termínu v čase, který určí vedoucí ligy na hřišti domácího mužstva. Pokud se zápas z jakéhokoliv důvodu neodehraje, nebudou přiděleny body žádnému z mužstev. V případě, že se zápas neodehraje vinou jednoho z týmů, bude zápas kontumován v jeho neprospěch. Poslední tři kola musí být odehrána v daných termínech a do tohoto termínu musí být rovněž dohrána všechna odložená utkání. Jakákoli změna musí být nahlášena u vedoucího ligy. V tyto kola jsou kapitáni povinni sdělit písemně změnu hrací doby dvěma mužstvům, která jsou za nimi a před nimi v tabulce. Pokud je hřiště z nějakého důvodu ( který nemohlo domácí mužstvo ovlivnit ) nepřístupné nebo jinak nezpůsobilé ke hře, má domácí mužstvo právo do 1 hodiny zajistit náhradní hřiště, pokud se mužstva nedomluví na přeložení.

 

5. Na soupisce, kterou musí kapitáni odevzdat nejpozději do zahájení soutěže, je možno uvést maximálně 15 hráčů ( k zápasu však může nastoupit max. 12 ), kteří nehrají v žádné soutěži řízené FAČR. Hráč, který nastoupil v soutěži řízené FAČR nesmí hrát v zápase PLMK a ani být na soupisce týmu a to: na podzim (pokud nastoupil po 31.7. téhož roku) a na jaře (pokud nastoupil po 28.2. téhož roku). Za posledním hráčem bude razítko a podpis vedoucího ligy. Při každé změně bude odchozí hráč vyškrtnut a nový hráč dopsán, stvrzen opět razítkem a podpisem a vydána nová soupiska. Staré poškrtané soupisky jsou neplatné. Hráč, který je dopsán a není potvrzen razítkem a podpisem nesmí nastoupit i pokud má platný registrační průkaz.

Vyjímku tvoří 2.liga, kde je povolen start dvou hráčů registrovaných pod FAČR a hrajících aktivně jakoukoliv soutěž, řízenou tímto svazem.

 

Dál bych chtěl upozornit na skutečnost, že jsme se s Petrem dohodli na novém doplňku pravidel. Vzhledem k tomu, že soupisky jsou plné aktivních hráčů, dáme vám do konce října čas na to, abyste svůj tým "vyčistili". Od 1.11.2014 bude platit následující: kdo bude mít na soupisce hráče, který prokazatelně nastoupil v utkání řízeném FAČR dle bodu 5. pravidel, bude automaticky přeřazen do nižší ligy. Nemusí tedy ani nastoupit v utkání PLMK ( u 2.ligy platí pro všechny hráče mimo těch označených "REGISTROVANÝ" ). Je to z důvodu neprůhlednosti, soupisky se množí aktivními hráči a pochybuju, že jsou všichni rozhodčí, trenéři nebo pořadatelé. Vzhledem k tomu, že v utkáních stejně nesmí nastoupit, není důvod, aby byli i na soupisce, pokud tam budou, bude se brát, jako by nastoupili do utkání PLMK. Samozřejmě pokud dojde ke skutečnosti, že hráč hraje malou a v průběhu sezóny začne hráč velkou, do té doby na soupisce být může, potom ale do 14 dnů od nastoupení ve velké kopané musí být ze soupisky oficiálně odstraněn.
 
 

6. Pro hráče jsou vydány registrační průkazy s fotografií hráče a pro mužstvo soupiska. Bez tohoto průkazu nesmí hráč nastoupit a kapitáni jsou povinni mít u sebe i soupisku. Kapitáni jsou povinni tyto kontrolovat a to před zápasem, v jeho průběhu, avšak nejpozději před podepsáním zápisu.Hráč může v jednom ročníku uskutečnit dva přestupy. Přestup nebo novou registraci provádí kapitán u svého vedoucího ligy. Posledních pět kol se nepovolují žádné přestupy. V jednom hracím víkendu nesmí hráč nastoupit za dvě různá mužstva. Fotografie na registračním průkazu nesmí být černobílá, vystřižená ze skupinové fotky, vytištěná na papíře a starší tří let, přičemž hráč na ní musí být jednoznačně identifikovatelný. Pokud hráč není jednoznačně identifikovatelný, je na něj pohlíženo, jako by hrál na černo a zápas je kontumován. Registrační průkaz a soupiska jsou neplatné chybí li na nich některé údaje (datum narození, podpis ved. ligy či razítko), není li toto povoleno ved. ligy.

Soupisku a registrační průkazy je povinen kapitán předložit nejpozději do 5 minut po skončení utkání.

 

7. Hraje se na vlastní nebezpečí, doporučuje se uzavření úrazového pojištění a výbor PLMK nenese žádné důsledky plynoucí ze zranění či jiných potíží vzniklých účastí při zápasu PLMK.

 

8. Hrací doba je 2x 30 min., přestávka 10 min. a čekací doba je 15 min., přičemž čekající mužstvo je nastoupeno na připraveném hřišti v dresech. Zápasy rozhodují zástupci zúčastněných mužstev nebo jimi určení zástupci  a to v pořadí: první poločas domácí, druhý hosté. Hráč, který rozhodoval první poločas jako rozhodčí, může ve druhém poločase nastoupit jako hráč a naopak. Za vítězství se počítají do tabulky tři body, za remízu bod jeden.

 

9. Kapitáni jsou povinni vypsat jména svých hráčů, kteří nastoupí do utkání před zápasem a na požádání si předložit registrační průkazy. Zápis jmen později je povolen pouze v případě pozdějšího nástupu hráče do utkání. Ostatní údaje se vyplní až po skončení zápasu a kapitáni je stvrdí svými podpisy. Při nesouhlasu se zápisem, kapitán zápis nepodepíše a na druhou stranu napíše důvod.Podání protestu stvrzuje zaplacením částky 200,- Kč u vedoucího ligy a to nejpozději do následujícího úterý, tato částka se při uznání protestu vrací. Mužstvu, které si dává protest na hráče druhého celku je povoleno v případě možnosti neoprávněné manipulace odebrat tento registrační průkaz a odevzdat ho zároveň s protestem vedoucímu ligy. Při nepravdivě vyplněném zápise, při kterém došlo k hrubému narušení regulérnosti soutěže, bude provinivšímu mužstvu odebráno 10 bodů. 

!!! Psaní zápisu není povinné, v případě, že mužstva nevypíšou zápis, je ale jakýkoliv protest bezpředmětný, co je psáno, to je dáno, slova potom už nic neznamenají !!!

 

10. Pokud se mužstvo k zápasu nedostaví, nebo pokud byl zápas z jakéhokoli důvodu anulován, je tento kontumován výsledkem 3:0. Důvod kontumace uvede kapitán na druhé straně zápisu. Mužstvo, které kontumaci zaviní, zaplatí pokutu 200,- Kč u vedoucího ligy a to nejpozději do příštího kola. Pokud nezaplatíbude mu odebráno 10 bodů. Pokud nezaplatí do 4 týdnů, bude ze soutěže vyloučeno. Po dobu nezaplacení budou mužstvu kontumovány všechny zápasy.

 

11. Každé mužstvo je povinno mít na každém utkání vlastní píšťalku, žlutou a červenou kartu. Zápas nesmí rozhodovat rozhodčí, který je zjevně v podnapilém stavu. Pokud si některé mužstvo vyžádá, aby zápas rozhodoval vedoucí ligy, bude tento rozhodovat celý a ne jen polovinu, kterou píská výše zmíněné mužstvo.

 

12. K zápasům PLMK nesmí nastoupit hráč se sádrou nebo v podnapilém stavu. To druhé platí i pro rozhodčího.

 

13. Za dvě žluté karty následuje stop na jedno utkání, za kartu červenou následuje stop na 2 až 10, po sobě jdoucích utkání. V tomto případě bude záležet na míře provinění. Fauly na červenou budou ocerněny v dolní hranici, oplácení a napadení v hranici horní. Kapitán mužstva, odebere potrestanému hráči soupeře registrační průkaz a odevzdá jej na na schůzi výboru ligy viz. bod 16. Zastavení činnosti jednotlivých hráčů bude vyvěšována na informační tabuli.

 

14. Z ligy postupují mužstva na 1. a 2. místě a sestupují týmy na 13. a 14. mistě. 

O pořadí na 1.-4. a 13.-14. místě rozhoduje: a) počet bodů

                                                                 b) vzájemný zápas ( popř. skóre ze vz. zápasu )

                                                                 c) celkový rozdíl skóre

                                                                 d) větší počet vstřelených branek

 

15. Při posuzování všech okolností zápasu je směrodatný zápis a jakékoli rozhodnutí výboru je konečné. Členové výboru mají právo kontrolovat registrační průkazy při jednotlivých zápasech a mají právo provádět záznamy do zápisu o utkání.

 

16. Na schůze PLMK je povolen vstup pouze kapitánovi nebo jeho zástupci. Neúčast zástupce mužstva na schůzi PLMK se trestá pokutou 200, - Kč. Při nezaplacení se postupuje jako u neodevzdaného zápisu. Kapitáni jsou povinni 1x týdně stránky sledovat stránky PLMK, v případě potřeby se dotázat u vedoucího ligy

 

17. Schůze výboru ligy se bude konat už jen při potřebě řešit nějaký protest. Pro vyřízení registračních průkazů se spojte telefonicky ( číslo viz. Kontakty ).

                                                       

 DODATKY K PRAVIDLŮM PLMK

ad 3)   Vzhledem k tomu, že se v jednotlivých ligách rozšiřuje počet mužstev, která hrají na umělém povrchu, popř. na antukovém povrchu, což je zapříčiněno rušením dalších stávajících pískových hřišť, vstupuje v platnost nové pravidlo u obutí hráčů. Pokud některé z mužstev hraje na takovémto umělém povrchu nebo antuce, jsou ostatní mužstva nucena se podřídit v obutí na tento zápas. Jako obuv bývají na takovýchto površích povoleny tenisky ( pokud možno, ne s černou podrážkou ), sálové kopačky nebo tzv. turfy ( tyto jen po domluvě )

 

ad 4)   Jednotlivé týmy jsou dle bodu 1 povinny dodržovat své hrací časy po celou sezónu. Pokud chtějí z nějakého důvodu svůj zápas odložit ( a to i zápas na soupeřově hřišti ), není soupeř povinen toto akceptovat ani v případě, že mu změna bude nahlášena včas dle pravidel. Doporučujeme však v rámci dobrých vztahů všem týmům vycházet si vzájemně vstříc, pokud to nenaruší váš osobní život. V případě, že se obě mužstva dohodnou na odložení, je potřeba, aby nám toto formou SMS nebo zavoláním sdělili oba týmy. Pokud se tak nestane, je pro nás platný oficiální termín uvedený v rozpisu o utkání. 

 

ad 5)   Za to, že žádný z hráčů nehraje v soutěžích řízených FAČR, je plně odpovědný kapitán mužstva. Pokud takového hráče napíše do soupisky, bere se jako by nastupoval k utkáním a tudíž vystavuje svůj tým trestu vyloučení z daného ročníku a automatické přeložení do nižší soutěže, pokud se jednoznačně prokáže, oprávněnost protestu. Protest na takového hráče ( viz. výše ) se může uplatňovat v průběhu celé sezóny do oficiálního vyhlášení výsledků a ne jen do podepsání zápisu v daném utkání. K prokázání stačí to, že byl daný hráč uveden cv elektronickém zápisu o utkání. Nebo stačí i prokazetelná fotografie popř. videozáznam z daného utkání v PLMK ( na fotografii musí být jsně identifikovatelný daný hráč a samozřejmě z ní musí být dané, že jde o utkání těchto dvou týmů PLMK).    

Při prokázaném startu hráče ze soutěže řízené FAČR, je provinivší se mužstvo povinno, zaplatit pokutu 200,- Kč u vedoucího ligy nejpozději do týdne a do tohoto termínu rovněž uhradit mužstvu, podávajícímu si protest, jeho prokázané náklady spojené s vyřízením všech náležitostí, důležitých pro prokázání přestupku. Pokud takto nebude učiněno, bude mužstvo vyloučeno z celé PLMK.                                                                                                                                                           

 

ad 9)   Pokud kapitáni před zápasem nevypíšou zápis, není to důvodem ke kontumaci utkání. Pokud bude jeden z kapitánu chtít odebrat z důvodu protestu registrační průkaz některého ze soupeřových hráčů, je kapitán těchto povinen mu jej odevzdat!!! Kapitáni domácích týmů zašlou výsledky na určené telefonní číslo formou SMS po utkání, nejpozději však do neděle do 1800 hod. Pokud takto neučiní bude mužstvo potrestáno pokutou 300,- Kč splatnou do příštího kola. Jestliže nebude tato zaplacena, bude mu odečteno 10 bodů. Platný zůstává výsledek dosažený na hřišti. 

 

ad 11) Píšťalka ani karty nejsou důvodem ke kontumaci utkání. Pokud rozhodčí nemá u sebe žlutou a červenou kartu, nesmí za žádných okolností potrestat hráče tak, že mu oznámí, že dostal jakoukoliv kartu.

 

18) Při jakékoliv situaci, kterou nejsou mužstva schopny zvládnout sami domluvou mezi sebou, kontaktujte ihned telefonicky ved. příslušné ligy nebo jeho zástupce. Pokud některé z mužstev opustí zápas bez patřičného oprávněného vysvětlení nebo bez toho, že by předtím kontaktovalo telefonicky ved. ligy, prohrává automaticky kontumačně 3:0 a je povinno zaplatit pokutu viz. bod 10.

 

19) Při odpískání trestného kopu nemusí rozhodčí udělit znovu pokyn ke hře a hráči mohou ihned rozehrát míč, pokud je v klidu, z místa přestupku. jedinou výjimku tvoří situace, že by v pokutovém území zůstal ležet zraněný hráč. V takovémto případě rozhodčí přeruší hru a nařídí její rozehrání až po té, co bude dotyčný hráč mimo hrací plochu. Při odpískání pokutového kopu, jsou všichni hráči mimo chytajícího brankáře mimo pokutové území. Pokud hráč, který kope pokutový kop nevstřelí branku, může být míč znovu doražen do sítě za předpokladu, že se brankář míče dotknul, kterýmkoliv hráčem a v případě, že se míč odrazil od brankové konstrukce opět všemi, mimo hráče, který byl exekutorem zmíněného kopu. Pokud je tento pokutový kop prováděn jako poslední akce poločasu nebo utkání, není povoleno míč zpětně dorážet v žádném případě.

 

20) Vedení PLMK se rozhodlo tvrdě trestat prohřešky proti normálnímu lidskému soužití během utkání. Tímto jsou myšleny hlavně rvačky, bezdůvodná fyzická napadání soupeřových hráčů nebo dokonce rozhodčího. Pokud k tomuto jevu prokazatelně dojde, bude dle dohody většiny týmů následovat tento trest: Při slovním napadení nebo lehčím fyzickém kontaktu ( dotek, požduchnutí ) hráčů s rozhodčím potrestat provinivšího hráče červenou kartou a zákazem startu až v pěti utkáních a podmíněným vyloučeným ze všech soutěží PLMK, při druhém prohřešku, vyloučit hráče na doživotí ze soutěží PLMK. Při bezdůvodném fyzickém napadení rozhodčího ( jakýkoliv úder a horší ) bude automaticky ukončeno a kontumováno utkání. Provinivší hráč bude doživotně vyloučen ze všech souteží PLMK a týmu bude udělena tzv. žlutá karta. Při dalším prohřešku stejného týmu, bude tento automaticky vyloučen ze všech soutěží PLMK. Dojde-li k bezdůvodnému fyzickému napadení hráče hráčem, ať už při utkání, před ním nebo následně po něm, bude utkání automaticky kontumováno. Provinivší hráč bude doživotně vyloučen ze všech soutěží PLMK a týmu bude udělena tzv. žlutá karta. Při dalším prohřešku stejného týmu, bude tento automaticky vyloučen ze všech soutěží PLMK. Pokud dojde k jakémukoliv fyzickému napadení rozhodčího nebo hráče, fanouškem jednoho z hrajících týmů, bude utkání rovněž automaticky ukončeno a kontumováno v neprospěch provinivšího týmu. Při prvním takovém prohřešku bude tým následně potrestán odečtem až 20 bodů a zákazem hraní na domácím hřišti do konce sezóny. Vedení ligy jim nařídí odehrát zbylá utkání na náhradním hřišti, které je tým nucen si zařídit ( př. 10 km od původního hřiště ). Při druhém prohřešku bude tým ihned vyloučen ze všech soutěží PLMK. Dojde-li k jiným, předem neodhadnutelným incidentům, navrhne vedení ligy několik řešení tohoto excesu a hráči jednotlivých týmů si odhlasují výsledek v anketě, která bude zveřejněna na webu PLMK. Žlutou kartu promění tým jakýmkoliv dalším incidentem, nemusí to být stejný prohřešek, tým nemůže mít dvě žluté karty.

 

21) Za příliš mnoho hráčů na hřišti popř. špatné střídání se nařizuje nepřímý volný kop z půlky. Samozřejmě, byl-li vstřelen gól při příliš velkém počtu hráčů na straně týmu, který branku vsítil, tato neplatí a nemůže být uznána. Hráči, který špatně střídal může rozhodčí udělit žlutou kartu. Další extrémy do tohoto pravidla nemá cenu dávat, je to vše o lidech, kteří fotbal hrají a doufám, že to byl ojedinělý nápad, že někdo vběhne do hřiště ve snaze zabránit brance, aniž by ho jeho kolega střídal. Pokud by se tak stalo, je to nesportovní chování a hráč okamžitě dostává kartu červenou a jeho tým dohrává ve 4 lidech. Jinak upřesním střídání. Střídání probíhá na polovině hřiště v rozmezí cca 2 m od středové čáry na jednu nebo druhou stranu, přičemž hráč může vběhnout na hřiště, jakmile jeho předchůdce doběhne k autové čáře. Tolerance střídání je jeden metr od autové lajny, přičemž se hráč nesmí dotknout míče dříve, než jeho kolega opustí zcela hřiště.

 

22) Malá domů. Tato herní situace je od soutěžního ročníku 2014/15 zrušena. Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu hráči úmyslně přihrají nohou pod kolenem nebo rukama z autového vhazování. Přihrávka hlavou, hrudí, stehnem, či jinou částí těla od kolene nahoru ( mimo ruce ) se za "malou domů" nepovažuje, stejně jako náhodný odraz od nohy spoluhráče.. Rovněž tak nepovedený kop, při kterém je prokazatelné, že hráč nechtěl přihrávat míč brankáři, ale vinou své vlastní nešikovnosti se tak stalo, se za "malou domů" nepovažuje. Proto prosím rozhodčí o citlivé posuzování tohoto pravidla a trestány ať jsou prokazatelné "malé domů". Při jasném úmyslu a provedení "malé domů" rozhodčí nařídí proti provinivšímu týmu přímý volný kop ze zančky pokutového kopu. Postavení zdi je 4 m od míče a rozehrává se pouze na pokyn rozhodčího píšťalkou. 

Za přihrání nohou, po němž se brankář nesmí dotknout míče rukou, se považuje jestliže např.
- brankář obdrží přihrávku přímo ze hry
- brankář obdrží přihrávku z jakéhokoli kopu
- spoluhráč nohou míč zastaví, aby ho přenechal brankáři
- spoluhráč nepřihraje přímo brankáři, ale brankář si pro míč doběhne
- brankář si přihrávku nejprve zastaví nohou a poté, třeba i po několika krocích, míč uchopí do rukou.

Jestliže má hráč míč u nohy a pravidlo obejde tím, že si jej nohou nadhodí na hlavu a potom ho přihraje svému brankáři hlavou, chová se nesportovně a rozhodčí ho napomene; přitom není rozhodující, jestli se po jeho přihrávce brankář rukou míče dotkne či nedotkne, rozhodující je úmysl hráče obejít ustanovení pravidla. Stejně bude postupovat rozhodčí v případě, že hráč se pokusí obejít pravidlo tím, že úmyslně nadhodí míč nohou směrem na hlavu svého spoluhráče a ten jej hlavou přihraje svému brankáři. Takovéto prohřešky budou automaticky napomenuty žlutou kartou.

 

HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘEJÍ VEDOUCÍ LIG!!!